La Biennale di Penne tra memoria, informazione e Cafè

Met mISCELLANEA

La Biennale di Penne tra memoria, informazione e Cafè, di Antonio Gasbarrini, rivista “META parole & immagini”, a. X. N. 6, 1966